Alg. Voorwaarden

Lees onze Algemene Voorwaarden op deze pagina

of

downloaden als pdf


Artikel 1. Definities

Cenabu:
CentAdviesBureau B.V. met overige handelsnaam Cenabu B.V. statutair gevestigd te Leusden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32158301.

Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening.

Opdracht:
de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Opdrachtnemer zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

Opdrachtnemer:
Cenabu, is enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Cenabu is
bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 2.Toepassingsgebied

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Opdrachtnemer, ongeacht in welke hoedanigheid de dienstverlening wordt verricht.

2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Werkzaamheden Opdrachtnemer

De uitvoering van een aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4. Inschakeling van derden

Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

  1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Opdrachtnemer gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot de directe schade.
  2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  3. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien Opdrachtnemer ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
  5. De aansprakelijkheidsbeperkingen als opgenomen in dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van Opdrachtnemer en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

  1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé Opdrachtgever.
  2. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijke persoon.
  3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van door Opdrachtgever zelf aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.

Artikel 7. Tarieven en meerwerk

  1. Tenzij anders is overeengekomen en tenzij de voor de verrichting door Opdrachtnemer vast bedrag wordt overeengekomen, wordt het door de Opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, zoals deze periodiek door Opdrachtnemer worden vastgesteld.
  2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is Opdrachtnemer bevoegd, een hoger bedrag in rekening te brengen dan wel een aanvullende declaratie te verzenden, ten bedrage van de meer dan gebruikelijk aan het dossier bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9. Overgang rechten en verplichtingen
Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 10. Vervaltermijn vorderingsrechten
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 11. Keuze toepasselijk recht; forumkeuze
1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever mocht ontstaan kennis te nemen.

 

 

Print Friendly, PDF & Email