Privacy Statement

Privacy Verklaring Cenabu BV

(versie: mei 2018)

Cenabu verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving.

Voor wie geldt dit Privacy Verklaring?

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Cenabu persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

1.     bezoekers van onze website;

2.     (medewerkers van) cliënten van Cenabu;

3.     potentiele cliënten van Cenabu;

4.     personen die betrokken zijn bij een juridische procedure of transactie waarbij Cenabu als adviseur optreedt;

5.     derden die met Cenabu communiceren;

Welke persoonsgegevens verwerkt Cenabu?

Cenabu verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan Cenabu verstrekt:

1.     Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak.

2.     Persoonsgegevens die u aan CENABU verstrekt in het kader van events, seminars, bijeenkomsten of ingeschreven nieuwsbrieven,

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

1.     Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres;

2.     Gegevens die u verzend als u gebruik maakt van het contactformulier
Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

1.     Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn,

2.     Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster,

3.     Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.

Waarom verwerkt Cenabu uw persoonsgegevens?

Cenabu gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

1.     Het leveren van juridische diensten.

2.     Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

3.     Het onderhouden van contact en communiceren met u.

De beveiliging van uw gegevens

Cenabu neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Cenabu toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Cenabu hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@cenabu.nl of +31-06 539 08 159  contact op te nemen met ons.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor CENABU noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

1.     Derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.

2.     Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

3.     Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Verklaring genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Cenabu is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Cenabu en dus op verzoek en conform instructie van Cenabu handelt, sluit Cenabu met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de privacy wetgeving omschreven vereisten voldoet.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door Cenabu baseert Cenabu zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Cenabu, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie.

Bewaartermijnen

Cenabu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden of zolang Cenabu dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten

U kunt Cenabu verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Cenabu zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen of sprake is van rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregeling

U hebt te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Cenabu in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statement aan veranderingen onderhevig

Cenabu behoudt zich het recht voor om deze “Privacy Verklaring” aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Cenabu dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze “Privacy Verklaring” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Cenabu en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies:

Technische cookies: Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Cenabu gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Analytische cookies: Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Gebruik van Google Analytics:  Cenabu maakt geen gebruik van Google Analytics

 

Print Friendly, PDF & Email